Kognitív-evolúciós irányultságú szemléletmód, amely az elme és a kultúra kölcsönhatásrendszerére fókuszál

Kognitív-evolúciós irányultságú szemléletmód, amely az elme és a kultúra kölcsönhatásrendszerére fókuszál

2133_k12 Merlin Donald Az emberi gondolkodás eredete című könyvében a modern emberi elme kialakulásának történetét a biológiai, a kulturális és az információtechnológiai tényezők interakciós terében értelmezi. A könyv angol címe (Origins of the Modern Mind) is az elmét formáló tényezők összetettségére utal, az alcím pedig előrevetíti a szerző alaptézisét: a mai ember elméje három egymásra épülő szakaszban formálódott ki kultúra és kogníció iteratív hatásrendszerében.
Recenzió PDF  pdf-icon
Video-könyvismertetés  video-icon

 

2133_k13 Merlin Donald A mind so rare: the evolution of human consciousness című könyve  2001-ben jelent meg, a magyarul is olvasható, világsikerű opus, Az emberi gondolkodás eredete után tíz évvel. A szerző a tudatosság előtörténetéről és az emberi tudat neurobiológiai és kulturális determinánsairól kimunkált elméletét fejti ki a 326 oldal terjedelmű kötetben (Norton paperback 2002). Donald írása nagy információsűrűségű inter- és transzdiszciplináris szöveg, amely a neurobiológia, pszichológia, antropológia részdiszciplínáinak fogalomkörén túl irodalmi példákat, filozófiai utalásokat is tartalmaz.
Recenzió PDF  pdf-icon

 

2133_k14 Tomasello, M.  (2002): Gondolkodás és kultúra. Osiris Kiadó. Budapest.
Video-könyvismertetés  video-icon

 

Csányi Vilmos (2010): Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében Iskolakultúra, XX. 1. sz. 3-13.
Video-recenzió video-icon

 

Csibra Gergely és Gergely György (szerk.): Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
Video-recenzió video-icon