5. A tanulástámogatás szinkron eszközei

A hagyományos oktatásban a személyes kommunikáció a valóságos szemináriumi órákon a hallgatók aktív részvétele mellett zajlik. Ebben az oktatási formában a tanulók egy-egy téma előadásával felkészülten jönnek az órára és a téma megvitatása alkalmat ad a felvetődő kérdések megbeszélésére, szakmai problémák elemzésére, a jegyzetelésre. Egy személyes hallgatói kiselőadásnak elengedhetetlen része a szakirodalom tanulmányozása, az otthoni felkészülés és a határidők betartása. A szakmai felkészülésen túli hozadéka az előadói készség fejlesztése. Általánosan elfogadott gyakorlat, hogy a vizsgára bocsátás előfeltétele a szemináriumi követelmények teljesítése. A hétről hétre ismétlődő személyes találkozások, eszmecserék képezik a tanulás legrégibb, már az ókorban is létező és ma is igényelt formáját. Az viszont már személyiségfüggő, hogy ezeknek az eszmecseréknek ki milyen módját részesíti előnyben. Aki nehezen szólal meg a nyilvánosság előtt, valószínűleg szívesebben fejti ki véleményét aszinkron kommunikációs fórumon, illetve ő is igényelheti társai segítségét, vagy éppen az jelenti számára a segítséget, ha társai véleményt mondanak munkájának eredményéről.

Virtuális környezetben a valóságos szemináriumi órákat szimulálják a virtuális osztályterem jellegű alkalmazások, amire több szoftvert is kifejlesztettek, például a BibBlueButton, vagy a WizIQ, ahol a résztvevők láthatják és hallhatják is egymást. Arra is lehetőség van, hogy vagy önkéntes alapon, vagy a tanár kijelölése alapján egy-egy hallgató előadói szerepben tűnjék fel, bemutassa munkáját, kérdéseket tegyen fel, illetve válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre. Ahhoz, hogy ez a lehetőség jól és eredményesen működjék, alaposan elő kellett készíteni. Lehetőleg előre kiadott feladatok megbeszélésére, megoldások bemutatására alkalmas, amit mind a tanár, mind a hallgatók feltölthetnek. Arra ügyelni kell, hogy ha a web-konferencia jellegű konzultációk céljára kiválasztott szoftver nem teszi lehetővé szövegek szinkron begépelését, a bemutatandó anyagokat előre el kell készíteni word, pdf, ppt vagy kép formátumban. Természetes emberi reakció, hogy az emberek lehetőleg tartózkodnak számukra ismeretlen technika alkalmazásától. Így van ez a virtuális szeminárium lebonyolítására kiválasztott szoftver kezelésével kapcsolatban is. Ahhoz, hogy a hallgatók igénybe vegyék a felkínált lehetőséget, fel kell őket készíteni a szoftver használatára. Még ebben az esetben is lehetnek olyan gátló tényezők, amelyek meghiúsíthatják a tervezett foglalkozást. Mind a mentori, mind a hallgatói oldalon rendelkezni kell azokkal a technikai feltételekkel, amelyek mellett egyáltalán érdemes belekezdeni a virtuális osztályterem szoftver alkalmazásába. A videokonferencia meghiúsulhat, ha valamely résztvevő - különösen, ha központi szerepet szánnak neki a téma feldolgozásában - nem rendelkezik valamely technikai feltétellel. Az alábbi jellemző hardver-problémák fordulhatnak elő:

  • az internet kapcsolat túl lassú,
  • nem kapcsolódik videokamera a számítógéphez,
  • nincs a résztvevőnek fejhallgatója, amivel megfelelő minőségű hangot lehet generálni.

A technikai problémákon túlmenően a különböző személyiségtípusok eltérően reagálhatnak a virtuális környezet kihívásaira. Ezért ha szinkron kommunikációt tervez a mentor, azt alaposan elő kell készíteni. Ehhez a résztvevők személyes találkozására van szükség, ahol megbeszélik a technikai feltételeket, különféle szerepekben kipróbálják a szoftver működését, feladatokat oldanak meg, hogy amikor „élesben" kerül sor az egymástól földrajzilag távol levők interneten keresztül történő szinkron megszólalásaira, ne legyen ismeretlen a feladat. A kezdeti lépések megtételekor a többi résztvevő személyes jelenléte nagyobb biztonságot ad és a későbbiek folyamán bátrabban kapcsolódik be a beszélgetésekbe. Ellenkező esetben - nem vállalva fel az esetlegesen sikertelen részvételt - nem fog élni a felkínált virtuális osztályterem jellegű eszmecserék lehetőségével.

 

5. Virtuális gyakorlati óra a BigBlueButton alkalmazásával8

 

Mind az „élő", mind a virtuális konzultációnak vannak előnyei, de ugyanúgy vannak hátrányai is. Az élő találkozás előnye, hogy az eszmecserét nem zavarják meg váratlan, vagy kiszámíthatatlan technikai problémák, könnyebb a váratlan kérdésekre választ adó „improvizáció", nagyobb a résztvevők egymásra gyakorolt személyes érzelmi hatása. Hátránya inkább anyagi és az utazással járó időgazdálkodási probléma.

A virtuális osztályterem, előadások videofelvételei, a fórum-beszélgetések mind olyan lehetőségek, amelyek együttes alkalmazása komoly segítséget jelent a hallgatóknak a felkészülésben, a szakmai kompetenciák kialakításában. A hallgatóktól önállóságot kíván, nem hagyja lanyhulni az érdeklődést, erősítheti önbizalmukat is, mert kíváncsiak vagyunk meglátásaikra, képességeik bemutatására. A tanulás együttműködésen alapuló tevékenységgé válik, amelyben a hangsúly nem az ismeretek statikus elsajátíttatására, hanem a folyamatos tanulás képességének a kialakítására helyeződik. A szinkron interakciók során spontán kérdések sora vetődik fel, hatékonyabb a személyes tanulási problémák orvoslása, a szakmai attitűd kialakítása, a követelmények érzékelhetőbbé tétele. Ehhez nem elegendő a tankönyv, sem bármilyen más mutatós prezentációs anyagok. ez a fajta mentorálás a tanártól rengeteg energiát kíván, ismernie kell a hallgatókat, speciális anyagokat kell előállítania, értékelnie, a figyelmet fenntartania.8 Tóvári Judit. Bibliográfiai adatfeldolgozás I. tantárgy virtuális gyakorlati óra. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2012/2013-as tanév 2. félév <elearning.ektf.hu>