3. Céltaxonómiák, a tudás és teljesítmény kritériumai

Az oktatás és képzés, az ISD és HPT területén, Benjamin S. Bloom, amerikai oktatáskutató pszichológus és társai, köztük David R. Krathwohl, és a belga De Block professzor pedagógiai taxonómiája a legjelentősebb. Munkásságuk a curriculum elmélet és fejlesztés megreformálása mellett, a tanulók teljesítményének értékelése szempontjából is új gyakorlatot eredményezett. Ezeknek a pedagógiai taxonómiáknak köszönhetően, tanulóktól elvárt tudást pontos, hierarchiát képző követelményekben fejezzük ki, amely kiterjed a kognitív, az affektív, és a pszichomotoros területre egyaránt. A rendszertan, tágabb értelemben és idegen szóval taxonómia (a görög ταξινομία (taxinomia) és a görög taxis = rend és nomos = törvény) elnevezés, vagy a dolgok hierarchikus osztályozására vonatkozik, vagy az osztályozás alapjául szolgáló elvekre. Szinte mindent, élő dolgokat, élettelen tárgyakat, helyeket és eseményeket lehet valamilyen osztályozási keretben rendszerezni. A konkrét osztályozási kereteket és azok alapját a kategorizálási módszerek adják, így a biológia, a pszichológia, az informatika, a könyvtártudomány, a pedagógia, et.c. is létrehozta rendszerét.14 A számunkra fontos, híres taxonómiát15 Bloom és társai 1956-ban publikálták

 

Szint

Értelmezés

Ismeret

az emlékezésre, felismerésre, felidézésre építő tények, információk,
fogalmak, törvények, szabályok, elméletek, rendszerek ismerete

Megértés

összefüggések értelmezését, saját szavakkal történő leírást jelent
(összefoglalás készítése, rendezése, tételhez példák keresése, szabályok
saját szavakkal való leírása, bizonyos jelenségek definiálása)

Alkalmazás

a probléma felismerése, a megoldás keresése és a megoldás végrehajtása
(terminológiák, szimbólumok használata, feladatok megoldása)

Analízis

az elemző gondolkodáson kívül magyarázatokat is tartalmaz, tehát
összehasonlító és értékelő részei is vannak, az analízis szintjének feladatai
több részre oszthatók (fel kell tárni, hogy egy komplex folyamat vagy jelenség
elemei hogyan állnak össze egységes egésszé; meg kell ítélni, hogy az elemek
együttműködése logikusan következik-e a folyamat, vagy jelenség
struktúrájából; ill. meg kell fogalmazni a cselekmény, tartalom és más
természetű összefüggések mögött álló motivációkat.)

Szintézis

új eredmény létrehozása, amelynek összetevői a tervezés, kivitelezés és az
eredmények értékelése

Értékelés

a különböző nézetek összevetése, elemzése, azaz önálló véleményalkotás
és ítélkezés (egy kijelentés értelemszerű-e, igaz-e, elegendőek-e az adatok a
megoldásra, vannak-e fölösleges, illetve ellentmondó adatok, a megoldás
megfelel-e a feltételeknek)

Bloom eredeti pedagógiai taxonómiája - kognitív szintek

 

A nagyreményű programozott tanítási módszer, amely a számítógéppel segített tanulás és az e-learning előfutára, illetve a programozott tananyagok kidolgozásának kulcseleme volt a Robert Mager16 által kidolgozott „operacionalizált, mérhető célok", eredmények rendszere. Ez az oktatástechnológia, az oktatásfejlesztés, majd a tantervfejlesztés, napjainkra pedig, a humán teljesítménytechnológia egészét befolyásolta. A Bloom-féle taxonómia a tudás fejlődési szintjeit kategorizálta, az ismeretek hierarchikus rendszerét, a személyiségfejlesztés kognitív-értelmi, affektív-érzelmi-akarati, valamint a pszichomotoros-mozgásos területekre definiálva. A belső rendező elv alapján kialakított hierarchiában az egymás fölé rendelt célok mindig magukban foglalják az alacsonyabb szintűeket, ezek a fő- és részcélok. Leginkább kimunkáltak a kognitív szintek, amelyeket a tantervfejlesztés, a követelmény-meghatározás és konkrét tanítási-tanulás folyamattervezés szintjén egyaránt használhatunk.

Bloom szerint tehát, gondolkodásunkat hat, fokonként egyre bonyolultabb szintre lehet osztani az egyszerű tények előhívásától (legalsóbb szint) az értékelés jelentette folyamatokig (legmagasabb szint). A Bloom-féle taxonómiát gyakran használják tanulási eredmények, követelmények megalkotásához, mivel a taxonómia kész szerkezetet ad, valamint a követelmények leírásához szükséges igéket is tartalmazza. Ezek az igék kulcsfontosságúak a tanulási elvárások megalkotásában.

Bloom igéket tartalmazó, eredetileg használt listája csak korlátozott számú elemet tartalmazott, amit az évek folyamán számos szerző egészített ki saját igéivel. A tanulási eredmények arra vonatkoznak, hogy a diákok mit képesek elvégezni az egyes tanulási tevékenységek után, vagyis mire lesznek képesek, az összes, táblázatban is felsorolt ige aktív, azaz cselekvést jelentő ige. Bloom taxonómiája nem egyszerűen csak egy besorolásra alkalmas, mesterséges rendszer; segítségével a különféle gondolati folyamatokat kívánta azok hierarchikus elrendeződésében bemutatni.

A tanítás kapcsán Bloom mindig is azt javasolta, hogy a diákok tanításakor, illetve értékelésekor nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a tanulás valójában folyamat, és a tanárnak az a feladata, hogy a diákot abban segítse, hogy gondolati folyamatok során lehetőleg eljussanak a hierarchiában a szintézis, és az értékelés művelésének szintjére. Bloom taxonómiáját több százezer, USA-beli gyakorló tanár által készített, tudásértékelésre szánt iskolai feladat elemzése, értelmezése és kategorizálása alapján alkotta meg. Ebben a hierarchiában mindegyik szint sikeressége attól függ, hogy a diák képes-e az adott szint alatti szinteken teljesíteni. Például, ha egy diák az ismereteit alkalmazni szeretné, akkor ehhez szüksége van a megfelelő információkra, és ezen információk megértésére. A taxonómiáknak köszönhetően, tanulóktól elvárt tudást pontos követelményekben fejezzük ki, amely kiterjed a kognitív, az affektív, és a pszichomotoros területre egyaránt.

 

Ismeret

Megértés

Alkalmazás

Elemzés

Szintézis

Értékelés

azonosít

azonosít

alkalmaz

azonosít

alkotóelemeket azonosít

ajánl

állít

álláspontját megvédi

átvisz

besorol

általánosít

álláspontját megvédi

bemutat

általánosít

bemutat

csoportosít

áttekint

átnéz

elismétel

átalakít

bemutat

elemez

besorol

bírál

elmagyaráz

átfogalmaz

eljátssza

elkülönít

előkészít

eldönt

elmond

átír

elkészít

elrendez

elrendez

ellentétbe állít

előhív

áttekint

előállít,

elválaszt

eltervez

elmagyaráz

elrendez

besorol

előre jelez

felbecsül

érvel

előre jelez

felidéz

beszámol

elvégez

feloszt

felépít

értékel

felismer

elkülönít

értelmez

felvázol

feltalál

értelmez

feljegyez

elmagyaráz

fejleszt

kikísérletez

javasol

érvel

felsorol

értelmez

felfedez

kipróbál

kapcsolatba hoz

felbecsül

felvázol

felépít

felhasznál

kiszámol

kezel

hozzátesz

gondol

felismer

felmér

kivizsgál

kialakít,

indokol

idéz

kifejez

felvázol

következtet

kiegészít

jóváhagy

leír

kifejt

gyakorol

következtet

kifejleszt

kiválaszt

meghatároz

kikövetkeztet

használ

különbséget tesz

kitalál

következtet

megmutat

kiterjeszt

hozzákapcsol

lebont

létrehoz

kritizál

megnevez

kiválaszt

kísérletez

meghatároz

megalkot

lemér

megvizsgál


kiszámol

megkérdőjelez

megépít

megbecsül

nevesít

különbséget tesz

kitalál

megkülönböztet

megfogalmaz

megkülönböztet

összegyűjt

leír

kiválaszt

megvizsgál

megmagyaráz

megold

összekapcsol

megbecsül

megalkot

összefüggésbe hoz

megteremt

meggyőz

rendszerbe foglal

megjelenít

megmutat

összehasonlít

megtervez

osztályba sorol

reprodukál

megjelöl

megold

összeköt

megvalósít

osztályoz

sorba rendez

megjósol

megszervez

összevet

megváltoztat

összefoglal

újra felidéz

megkülönböztet

megtervez

rámutat

összefoglal

összehasonlít

visszaemlékezik

megmagyaráz

megváltoztat

rangsorol

összegyűjt

összekapcsol


megold

megvizsgál

sorrendbe rak

összekapcsol

pontoz


megváltoztat

működtet

szemléltet

összerendez

támogat


összehasonlít

összeszámol

véleményez

rendszerezösszekapcsol

végrehajt

vitat

újjászervezpéldát hoz felújraírvilágossá teszújrarendez


A célok és követelmények megfogalmazásához használatos, cselekvést jelentő szavak

 

R. F. Mager, „A nevelési célok meghatározása" c. könyvében azt írja, hogy az operacionalizált cél három jellegzetes része a tevékenység, a szint, és a feltételek. Szerinte a tevékenység megadása kötelező, a szint és a feltétel megadása elmaradhat, ha magától értetődő. A szint valamilyen pontossági előírás, idő- és távolságnorma, bizonyos előírások betartása. A feltételek a tevékenység végrehajtásának körülményeit adják meg, ide értve az esetleg felhasználható, vagy tiltott segédeszközöket is. Az általános pedagógiai követelményrendszer, az előzőek egyesítésével, az affektív tanulással összefüggő követelmények (befogadás, válaszadás, értékek kialakítása, értékrendszer kialakítása, világnézet kialakítása), a pszichomotoros követelmények (utánzás, manipulálás, artikuláció, automatizálás), a kognitív követelmények (ismeret, megértés, alkalmazás) ismert és új szituációban, valamint a magasabb rendű ismeretek (analízis, szintézis, értékelés) rendszere. Ilyen pl. Dave integrált taxonómiája, amely 1970-ben készült, s amelynek a pszichomotoros területéről 2012-ben újabb interpretáció17 jelent meg.

 

Dave integrált pedagógiai taxonómiája

 

Számos pedagógiai taxonómiai rendszer létezik, és ma napig a leginkább fontosnak tartott oktatástervezési komponens.18 B. Bloom és társai taxonómiai rendszerére, újabb kutatási eredmények hiányában, napjainkban is gyakran történik utalás.19
14 Horváth Zoltánné: Taxonómia - az egyezményes nyelvek szerepe és rokonságai - útközben a szemantikus webhez http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4410&issue_id=472

15 Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay. (1956).

16 Mager, R.: Preparing Instructional Objectives (2nd Edition). Belmont, CA: Lake Publishing Co. (1975).

17 Atkison, S. Paul: Taxonomy Circles - Visualisations of Educational Domains

http://spatkinson.wordpress.com/tag/daves-taxonomy/

18 Writing Educational Goals and Objectives

http://users.rowan.edu/~cone/curriculum/behobjindex.htm

19 Turcsányi-Szabó Márta: Fenntartható innováció a tanárképzésben - az elmélettől a gyakorlatig. http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/turcsanyi-szabo-marta-fenntarthato-innovacio-a-tanarkepzesben-az-elmelettol-a-gyakorlatig/